CAT    ESP
Mercat de la Cultura
La cistella (0 articles)

Mercat de la Cultura

AVÍS LEGAL - Condicions General d'Ús i Condicions de Venda

Les presents Condicions Generals regulen el lloc web www.mercatdelacultura.cat (i associades) i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a COMA COMUNICACIÓ I CULTURA, S.L.

COMA COMUNICACIÓ I CULTURA, S.L. (d’ara endavant MERCAT DE LA CULTURA), és una Societat de Responsabilitat Limitada amb domicili a aquests efectes a C/ Ausiàs Marc, 26, 3a planta, despatx 34, Barcelona, amb N.I.F. B-66180837, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 44089, foli 188, full B 446663, inscripció 1 i amb adreça de correu electrònic hola@mercatdelacultura.cat.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris del MERCAT DE LA CULTURA en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web www.mercatdelacultura.cat / www.mercadodelacultura.es.

1.- OBLIGACIONS

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el web i a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis del www.mercatdelacultura.cat de conformitat amb la llei i allò que s’estableix en aquestes Condicions Generals, i haurà d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el funcionament normal de www.mercatdelacultura.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de MERCAT DE LA CULTURA, els Col·laboradors que participen de www.mercatdelacultura.cat, la resta d'usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Pack Regal del MERCAT DE LA CULTURA

Els Packs Regal s’anomenen “MENÚS” o “XECS” i es composen de:
- Una Llista dels Col·laboradors seleccionats pel MERCAT DE LA CULTURA. El Col·laborador ofereix els seus productes o serveis a les persones beneficiàries del Pack Regal.
- Un Xec o Val Regal (d’ara endavant, Xec Regal) que permet pagar els productes o serveis oferts pel Col·laborador, escollit entre les diverses opcions de la llista. Al Xec Regal hi consten els codis confidencials que permetran fer la reserva (o pagament) i gaudir de la prestació.

Els Packs Regals s’oferiran en qualsevol format dels següents que es citen:
- E-Pack Regal: el Xec Regal i la Llista dels Col·laboradors s’enviaran a l’e-mail facilitat pel client, en format pdf.
- Capsa Regal: el client pot optar per comprar una capsa regal dissenyada pel MERCAT DE LA CULTURA (amb un suplement de preu) que inclourà el Xec Regal i la Llista dels Col·laboradors a l’interior. Aquesta capsa s’enviarà a l’adreça indicada o bé es passarà a buscar per les oficines o pel punt de recollida escollit.

El Col·laborador és el prestatari seleccionat pel MERCAT DE LA CULTURA que ofereix els seus productes o serveis al Beneficiari.

El Client és la persona que compra el Pack del MERCAT DE LA CULTURA.

El Beneficiari és la persona usuària del Pack del MERCAT DE LA CULTURA.

2.2.- Altres productes de la botiga online

El MERCAT DE LA CULTURA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de www.mercatdelacultura.cat. En particular, podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l’accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s’ofereixen a www.mercatdelacultura.cat.
Els productes inclosos a www.mercatdelacultura.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

3.- PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT

El Client seleccionarà a la pàgina web el producte que desitja adquirir amb el botó “Afegir a la cistella”. A continuació seleccionarà la quantitat que desitja comprar i la forma d’enviament. Si el client disposés d'algun codi promocional, haurà d’introduir-lo per recalcular el cost de la comanda. En el cas de voler comprar altres productes, haurà de repetir el procés les vegades que desitgi.

Posteriorment facilitarà les dades personals, l’adreça per a l’enviament i, en cas de no coincidir, les dades de facturació. També haurà de seleccionar la forma de pagament. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al MERCAT DE LA CULTURA.

Per finalitzar i registrar la comanda, el Client haurà de prémer el botó “Continuar i realitzar el pagament” després d’haver acceptat expressament el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

Per últim, el Client ha de procedir a introduir les dades de la targeta de crèdit escollida com a forma de pagament. La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.

Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, el MERCAT DE LA CULTURA enviarà un correu electrònic de confirmació al Client, amb el número i el resum de la comanda, i la factura o el justificant de pagament corresponents com a document adjunt. Si el Client ha comprat un E-Pack, rebrà un altre correu electrònic amb el document corresponent en format pdf.

Un cop el MERCAT DE LA CULTURA hagi efectuat l’enviament de la comanda a l'adreça indicada pel Client, enviarà un correu electrònic a l’usuari informant de l’estat de la comanda.

4.- PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT

4.1.- Preus

Els preus dels Packs Regal i dels productes del MERCAT DE LA CULTURA estan publicats a www.mercatdelacultura.cat i seran vàlids a l'hora de fer la compra a través del web. En el cas dels Packs Regal que tinguin un preu promocional, el preu promocional no serà aplicable a l’hora de fer un Canvi.

Els preus del MERCAT DE LA CULTURA inclouen en tots els casos l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però no inclouen cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec. Segons la legislació aplicable, el preu dels Packs Regal del MERCAT DE LA CULTURA no està subjecte a IVA.

Les despeses d'enviament no s’inclouen en el preu i s'indicaran a l'hora de realitzar la comanda, en funció de la selecció del Client. Les despeses alienes al Pack Regal tenen IVA.4.2.- Condicions de pagament

El pagament de la comanda realitzada al web podrà efectuar-se a través de:
1.- Targeta de Crèdit (Targeta Visa o Mastercard), indicant el titular, el número de targeta, el codi de control i la caducitat.
2.- Transferència Bancària, enviant a posteriori el comprovant bancari juntament amb el núm. de comanda i les dades del client a shop@mercatdelacultura.cat.

5.- ENVIAMENT I LLIURAMENT DE LES COMANDES

5.1.- Enviament i termini de lliurament

El MERCAT DE LA CULTURA garanteix l'enviament dels seus productes en 24-72h hàbils, sempre i quan la comanda hagi estat validada de dilluns a divendres abans de les 14 h, un dia laborable (no festiu a Barcelona). Les comandes rebudes fora d'aquest horari, els dissabtes, diumenges o festius, seran preparades el següent dia laborable, a partir del qual començaran a comptar els terminis de lliurament.

Aquestes informacions són transmeses al client a títol indicatiu, sense comportar cap responsabilitat al MERCAT DE LA CULTURA.

5.2.- Adreça de lliurament i despeses d’enviament

L’àmbit geogràfic de les vendes a través del www.mercatdelacultura.cat és Espanya peninsular i les Illes Balears. El client indicarà l'adreça de lliurament a l'hora de fer la seva comanda. En cas que hi hagi algun error a l'adreça o no es trobi ningú al domicili en el moment de l’entrega, el MERCAT DE LA CULTURA no en serà responsable.

Les despeses de transport estan prefixades i es facturaran com a complement del preu dels productes.
- Enviament a Barcelona ciutat: 4,50 € (mitjançant l'empresa de transports MRW o transport intern)
- Enviament a la resta de la Península: 4,95 € (mitjançant l'empresa de transports MRW)
- Enviament a les Illes Balears: 4,95 € (mitjançant Correos - paquet certificat).

5.3.- Estoc

El MERCAT DE LA CULTURA es compromet a lliurar qualsevol comanda dins del límit de les existències disponibles. En cas d’indisponibilitat dels productes demanats, el client serà informat amb el menor temps possible i tindrà la possibilitat d’anul·lar la comanda. En aquest cas podrà rebre el reemborsament de les quantitats pagades, dins d’un màxim de 30 dies a partir del pagament.

6.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

6.1.- Devolucions en exercici del dret a desistir la compra

Tots els productes comprats a www.mercatdelacultura.cat podran ser retornats i canviats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega.

El Client haurà de notificar la seva decisió per escrit mitjançant un correu electrònic a shop@mercatdelacultura.cat indicant les dades necessàries per localitzar la comanda i gestionar la devolució (nom, telèfon de contacte, número de comanda, productes a retornar i motiu de la devolució). En el cas de tractar-se d’un E-Pack, el client haurà de reenviar al MERCAT DE LA CULTURA l’e-mail en què va rebre l’E-Pack, amb el document pdf (amb els codis confidencials) adjunt.

El MERCAT DE LA CULTURA només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:
- El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
- Cal incloure una còpia de la comanda/factura/justificant de pagament dins del paquet, indicant els productes retornats.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, el MERCAT DE LA CULTURA comunicarà a l’usuari si té dret a canvi dels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que retorni el producte a les nostres oficines i es faci càrrec de les despeses d’enviament corresponents.

Els productes s’hauran de retornar a: MERCAT DE LA CULTURA, C/ Ausiàs Marc 26, 3a planta, despatx 34, 08010 Barcelona. La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data en què l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant la mateixa forma de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

6.2.- Devolucions de productes defectuosos

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho al MERCAT DE LA CULTURA a través de l'adreça de correu electrònic shop@mercatdelacultura.cat.

El MERCAT DE LA CULTURA garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

6.3.- Deteriorament o falta de material

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del Client, i en el cas que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les observacions oportunes a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar des de la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

7.- CONDICIONS D’ÚS DELS PACKS REGAL

7.1.- El Beneficiari triarà un establiment o empresa col·laboradora de  la llista i podrà gaudir dels seus productes mitjançant el Xec Regal, reservant (si és necessari) directament amb el Col·laborador. En cas de pèrdua o robatori del Xec Regal el beneficiari perdrà el seu dret a gaudir dels productes o serveis, quedant exempt de tota responsabilitat el MERCAT DE LA CULTURA.

7.2.- El contingut de la llista i dels productes oferts pels Col·laboradors poden sofrir canvis i modificacions. La informació actualitzada estarà sempre disponible a www.mercatdelacultura.cat.

7.3.- El Beneficiari es compromet a consultar la informació actualitzada sobre l’oferta i les condicions específiques de cada Col·laborador a www.mercatdelacultura.cat abans de fer la reserva o el pagament mitjançant el Xec Regal. En cas que el col·laborador rebutgi servir al Beneficiari pels motius indicats a les Condicions d’ús, no suposarà cap responsabilitat per al MERCAT DE LA CULTURA o per al Col·laborador.

En cas que durant el període de validesa del Pack Regal un o diversos Col·laboradors deixessin d’oferir els seus productes al MERCAT DE LA CULTURA o que el MERCAT DE LA CULTURA rescindís el contracte amb algun dels seus Col·laboradors, s’oferirà una alternativa similar al Beneficiari. En aquestes condicions el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.

7.5.- Cada Col·laborador aplicarà durant l'execució de l'oferta les seves condicions particulars. El MERCAT DE LA CULTURA només actua com a intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, i per tant no podrà ser responsable en cas de mala execució per part del Col·laborador.

7.6.- Els Col·laboradors seleccionats pel MERCAT DE LA CULTURA tindran contractats les corresponents assegurances i posseiran les pertinents autoritzacions per a l'execució de les seves activitats.

7.7.- Les fotografies i textos que apareixen al web del MERCAT DE LA CULTURA no són contractuals.

7.8.- La data de caducitat dels Packs Regal del MERCAT DE LA CULTURA apareix indicada al Xec Regal comprat a través de www.mercatdelacultura.cat i es podrà consultar al 605 435 780 o per e-mail (hola@mercatdelacultura.cat) pels Packs Regal adquirits a un Punt de Venda. Els Packs Regal tenen una validesa d'un any a partir de la data de compra.

8.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

8.1.- Per més informació, per qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a hola@mercatdelacultura.cat.

El nostre compromís

Pagament segur

Enviaments a Espanya peninsular

Seguiment dels enviaments

Despeses d'enviament a partir de 4,50€

Recollida a les oficines 0€